سيستمهاي تنفسي سريRC : 

مدل اين سيستم ها ارابه اي چرخ دار و در انواع ۲ ساعته، ۴ ساعته و ۱۶ساعته و قابل استفاده همزمان براي دو اپراتور عرضه مي شوند.
مدل ۲ ساعته داراي دوسيلندر فولادي ۳۰۰ بار ۶ ليتري و مدل ۴ ساعته داراي ۴ سيلندر فولادي ۳۰۰ بار ۶ ليتري و مدل ۱۶ساعته داراي دوسيلندر  ۵۰ ليتري فولادي ۳۰۰بار مي باشند.
سيستمهاي فوق مجهز به ماسكهاي فشار مثبت مدل TR2002/A مي باشند.
تمام تجهيزات تنفسي فوق داراي تائيديه استاندارد CE و ساخت شركت SPASCIANI و توليد كشور ايتاليا مي باشند. اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.

خلاصه مشخصات فني سيستم هاي مختلف تنفسيRCدر پيوست زير قابل دريافت مي باشد

سیستم های تنفسی ارابه ای چرخ دار سری RC

دانلود کاتالوگ