فیلترماسک کمپانی ۳M مدل ۶۰۰۱

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱

فيلتریا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱  مناسب برای کار با مواد شیمیایی، تمیز کردن قطعات، خط مونتاژ، مکانیکی ، رنگ کاری و … بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید.
این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.
 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲ 

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲

فیلتر یا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲ استفاده در انواع کارخانه های تولید کننده از جمله تولید مواد شیمیایی، شیشه، کاغذ و خمیر کاغذ، و آزمایشگاه. هنگامی که به درستی بر روی ماسک نصب شود ، کمک می کند تا دستگاه تنفسی از مواجه با کلر، کلرید هیدروژن، دی اکسید گوگرد، و یا دی اکسید کلر، و یا سولفید هیدروژن در غلظت ۱۰ برابر از حد مجاز در امان بماند.مناسب برای کار آبکاری ، جوشکاری، تمیز کردن قطعات شیمیایی .

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.
 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف میباشد.


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳

فيلتر یا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳  مناسب برای کار با گاز و بخارات مواد آلی و گاز و بخارات مواد اسیدی بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی از جمله :

Organic Vapor ( گاز و بخارات مواد آلی یا OV )
Chlorine ( کلر یا Cl2 )
Hydrogen Chloride ( اسید کلریدریک یا HCl )
Sulfur Dioxide ( دی اکسید سولفور یا SO2 )
Hydrogen Sulfide (Escape) ( سولفید هیدروژن یا H2S )
Chlorine Dioxide ( دی اکسید کلر یا ClO2 )

به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید.
این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.
 


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴

فیلتر یا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴ مناسب برای کار صنایع تولیدی ، صنایع شیمیایی ، کشاورزی ، آزمایشگاهی و صنایع غذایی می باشد.

محافظت در برابر گاز آمونیاک و متیل آمین در غلظت ۱۰برابر PEL با ماسک نیم صورت و غلظت ۵۰ برابر PEL با ماسک تمام صورت

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ۳Mمدل۶۰۰۴

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴


فیلتر ماسک۳M مدل ۶۰۰۵

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵ 

فیلتر یا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵ مناسب برای کار با آزمایشگاه، پردازش چوب، تولید فرش، و ساخت فلزات اولیه می باشد.
محافظت در برابر گاز فرمالدئید و بخارات آلی در غلظت ۱۰برابر PEL با ماسک نیم صورت و غلظت ۵۰ برابر PEL با ماسک تمام صورت.

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر۳Mمدل۶۰۰۵

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶

فیلتر یا کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶ مناسب برای کار ساختمان سازی ، صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، صنعت نفت ، معادن ، صنایع غذایی و دارویی می باشد.

این فیلتر بسیار ارزشمند و کاربردی ، سه گروه K , E , A را در خود جای داده است و بهمین جهت به فیلتر ” مولتی گاز ” معروف  می باشد .
در حقیقت جهت تصفیه گاز و بخارات مواد آلی ، گاز و بخارات مواد اسیدی ، گاز و بخارات ترکیبات آمونیاک ، گاز و بخارات متیل آمین و فرمالدئید مناسب می باشد .
تعدادی از گازهای عمده و پر کاربرد که به وسیله این فیلتر تصفیه می شوند در ذیل آورده شده اند :
Organic Vapor ( گاز و بخارات مواد آلی یا OV )
Chlorine ( کلر یا Cl2 )
Hydrogen Chloride ( اسید کلریدریک یا HCl )
Sulfur Dioxide ( دی اکسید سولفور یا SO2 )
Hydrogen Sulfide (Escape) ( سولفید هیدروژن یا H2S )
Hydrogen Fluoride ( فلورید هیدروژن یا HF )
Chlorine Dioxide ( دی اکسید کلر یا ClO2 )
Ammonia ( آمونیاک یا NH3 )
Methylamine ( متیل آمین )
Formaldehyde ( فرمالدئید )

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ۳Mمدل ۶۰۰۶

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶


پد و رینگ فیلتر ماسک ۳M

پد و رینگ کارتریج ماسک ۳M

این محصول بعنوان فیلتر یا کارتریج گرد وغبار بر روی فیلترهای شیمیایی ۶۰۰۱ , ۶۰۰۳ , ۶۰۰۶ قرار گرفته و بکمک کاور بر روی فیلتر محکم می شود .
به این ترتیب ، یک ترکیب شیمیایی / گرد وغبار ایجاد شده و به فیلترهای شیمیایی توان تصفیه گرد وغبار محیط را نیز اعطا می گردد .
دارای تاییدیه NIOSH و با قابیلت جذب ریز گردها و ذرات غیر روغنی معلق در هوا.

پد و رینگ فیلتر ماسک ۳M

پد و رینگ کارتریج ماسک ۳M


فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل P100 2091

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100

فیلتر و کارتریج ایمنی با قابلیت بالای جذب انواع گرد و غبار ، ذرات قابل تنفس بوده و در جذب نسبی گازها و بخارات آلی به علت دارا بودن لایه حاوی ذغال فعال توانایی داشته و نیز قابلیت نسبی بر روی ماسکهای نیم صورت و تمام صورت را دارا می باشد.

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد.

فیلتر ضد گردوغبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100


 فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدلP100 2097

این فیلترکارتریج تنفسی عملکرد بسیار قوی و قابل قبولی در تصفیه ریز گردها و ذرات دارای پایه روغنی داشته و به میزان ۹۹/۹۷ درصد از درات معلق را تصفیه می نماید .
همچنین از حجم بالایی از بوهای آزار دهنده محیط نیز می کاهد .
ضمنا قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت ۳M 6200  و ۳M 7502 و همچنین ماسک تمام صورت ۳M 6800  را داراستاین فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد.

فیلتر ضد گردو غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100


فیلتر ماسک کمپانی Honeywell

فیلتر ماسک  نوارمشکی  Honeywellمدل N75001L

کارتریج ماسک نوار مشکی Honeywell مدل N75001L

فیلتر وکارتریج ساده و ترکیبی مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت و قابلیت بالا در فیلتراسیون کلیه بخارات آلی مطابق استاندارد

برای استفاده در برابر بخارات آلی مانند: استون – کلروبنزن – کلروفرم – تولوئن -‌تری کلرو اتیلن – اتانول آمین – اتیل الکل – اتیل اتر – هپتان – نفتالین – نیتروبنزن – فنیل اتر و …

کد: کارتریج N75001 به همراه فیلتر P100 قابلیت جذب ذرات با حداقل کارایی ۹۹٫۹۷%N75001
رنگ: مشکی

فیلترماسک نوار مشکی برند هانیول مدل HONEYWELL N75001L

کارتریج ماسک نوارمشکی برند هانیول مدل HONEYWELL N75001L

 


فیلتر ماسک نوار سبز Honeywell مدل ۷۵۰۰۴L

کارتریج ماسک نوارسبز Honeywell مدل ۷۵۰۰۴L

فیلتر وکارتریج ماسک نوارسبز برند HONEYWELL مدل ۷۵۰۰۴L برای استفاده در برابر بخارات مانند: آمونیاک – متیل آمین
قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر
کارتریج بسیار موثر و با کارایی بالا جهت جذب بخارات آمونیاک و متیل آمین که قابل استفاده بر روی ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت NORTH می باشد.

فیلتر ماسک نوار سبز هانیول مدل HONEYWELL 75004L

کارتریج ماسک نوارسبز هانیول مدل HONEYWELL 75004L

 

 

 


فیلتر ماسک نوار زرد Honeywell مدل N75003

کارتریج ماسک نوار زرد Honeywell مدل N75003

فیلتر ساده و ترکیبی مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت

و قابلیت بالا در فیلتراسیون کلیه بخارات آلی و اسیدی مطابق استاندارد

برای استفاده در برابر بخارات آلی مانند: کلرین – هیدروژن کلراید – دی اکسید سولفور – هیدروژن فلوراید – دی اکسید کلر – فرم آلدئید

کارتریج N75003 همراه با فیلتر P100 قابلیت جذب ذرات با حداقل کارایی ۹۹٫۹۷%

فیلتر ماسک نوار زرد هانیول مدل HONEYWELL N75003

کارتریج ماسک نوار زرد هانیول مدل HONEYWELL N75003

 

 

 

 


فیلتر ماسک نوار زیتونی Honeywell مدل N75SCL

کارتریج ماسک نوار زیتونی Honeywell مدل N75SCL

فیلتر کارتریج مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت

کارتریج چند منظوره برای حفاظت در برابر بخارات آلی، گازهای اسیدی، بخارات غیر آلی، آمونیاک، و فرمالدئید تایید شده اند و همچنیین سازگار با تمام ماسک های NORTH می باشد.

این فیلتر برای ایمنی دستگاه و مجاری تنفسی در مقابله با کلیه آلاینده های شیمیایی مضر عملکرد بسیار مناسبی دارد که ظرفیت آن در تست آزمایشی ۹۹/۹۷% بیان شده است.

فیلتر ماسک نوار زیتونی هانیول مدل HONEYWELL N75SCL

کارتریج ماسک نوار زیتونی هانیول مدل HONEYWELL N75SCL

 

 


فیلتر ماسک بنفش  Honeywell مدل P100

کارتریج ماسک بنفش Honeywell مدل P100

فیلتر کارتریج شیمیایی P100 با کارایی بالا در برابر همه گونه ذرات با قابلیت فیلتراسیون ۹۹/۷% قابلیت نصب بر انواع ماسک نیم صورت و تمام صورت،

عمر کاری بالا و کاملاً مقرون به صرفه است.

کاربرد : محیط های آلوده به گرد و غبار

فیلتر ماسک بنفش هانیول مدل HONEYWELL P100

کارتریج ماسک بنفش هانیول مدل HONEYWELL P100


فیلتر  ماسک ترکیبی Honeywell مدل ۷۵SCP100

کارتریج ماسک ترکیبی Honeywell مدل ۷۵SCP100

این فیلتروکارتریج مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت بوده

قابلیت استفاده در برابر گازهای اسیدی، قلیایی، بخارات آلی و دیگر گازها و بخارت، قابلیت جذب ذرات سمی را دارد.

قابلیت جذب گازهای اسیدی شامل : کلرین(CL) – کلرین دی اکسید(CD) – هیدروژن فلوراید (HF) – هیدروژن کلرید(HC) – سولفور دی اکسید(SD) – استیک اسید – فرمیک اسید – هیدروژن سولفید و…
قابلیت جذب بخارات آلی شامل: استون /اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر – کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن – کلروفرم /تری کلرو اتیلن – هپتان – نفتالین و …
قابلیت جذب ترکیبات گاز آمونیاک شامل : آمونیاک (AM) – متیل آمین (MA)
قابلیت جذب انواع گازها و بخارات خطرناک مانند: فرمالدهید (FM) – سیانوژن
قابلیت جذب موادی مانند: آرسنیک – آزبست – کادمیوم – سرب
قابلیت جذب کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی) و

فیلتر ماسک ترکیبی هانیول مدل HONEYWELL 75SCP100

کارتریج ماسک ترکیبی هانیول مدل HONEYWELL 75SCP100