لباس ایمنی کار

23سپتامبر 2018

شاید مهم ترین اصل لباس کار ارتقاء حفاظت ایمنی باشد. هر نوع لباس کار، با توجه به شرایط مکانی برای محافظت از آسیب یا خطرات منحصر به فرد در حین انجام کار خود طراحی شده است. بادگیر جلو بسته به همراه شلوار پوشش گرمایی بسیار مناسبی برای بدن ایجاد می کند. لباس کار هایی که […]