آرشیو برچسب ها : سیستم حفاظت

سیستم حفاظت سیستم حفاظت LADDLINE سیستم حفاظت طناب نجات افقی LADDLINE سیستم ریلی محل اتصال LADDLINEیک وسیله محل اتصال از کلاس D است که مطابق با استاندارد EN 795 می باشد . از این سیستم برای اتصال تجهیزات حفاظت فردی به یک سازه دایم به منظور جلوگیری از سقوط از ارتفاع استفاده می شود . و […]