آرشیو برچسب ها : کمک های اولیه

وسایل کمک های اولیه Eyewash stainless steel Safety shower ترکیب واحد شستشوی چشم و دوش ایمنی – استفاده از دوش توسط کشیدن میله استفاده از واحد شستشوی چشم توسط دسته پرچم مانند یا پدال پا   Eyewash galvanized Safety shower ترکیب واحد شستشوی چشم و دوش ایمنی – استفاده از دوش توسط کشیدن میله استفاده […]